ქართული ენის გრამატიკის ახალი, ელექტრონული რესურსი შეიქმნა !

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული რესურსი შექმნა.

პლატფორმა შექმნილია საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისთვის, თუმცა მისი გამოყენება ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია. რესურსი მოიცავს ძირითადი გრამატიკული საკითხების თეორიულ მასალას, სხვადასხვა ტიპის ინტერაქციულ სავარჯიშოს, განმარტებით ვიდეოებსა და ჩეთბოტს.

საგანმანათლებლო რესურსი შეესაბამება ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნის საბაზისო საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემულ გრამატიკულ საკითხებს.

აღსანიშნავია, რომ მასწავლებლის სტატუსის მქონე მომხმარებელს სისტემა საშუალებას აძლევს, ელექტრონული ფოსტით მოიწვიოს და კლასებად გააერთიანოს მოსწავლეები კონკრეტული საკითხების გარეშემო.

წყარი: mes.gov.ge